KOOPOVEREENKOMST

 

 

 

 1. Ondergetekenden,........................................................................................................................verder te noemen fokker
 2. en ................................................................................................................................................ verder te noemen koper, verklaren te zijn 
  overeengekomen in eigendom over te dragen een hieronder nader beschreven kitten van het ras..ABESSIJN......................................................................................................................................................................................................................................................................................
        Koper verplicht zich bij aanschaf van het kitten een koopsom, groot................. te betalen. De betaling  vindt  plaats bij aflevering van het kitten, tenzij anders overeengekomen (in bepaalde gevallen kan een   aanbetaling………………………. of vooruitbetaling gewenst zijn). Verkoper zal het kitten afleveren na 13 weken vanaf zijn geboorte mits het kitten gezond is en op gewicht is, tenzij anders wordt overeengekomen.
     Wanneer koper, na ondertekening van deze overeenkomst, zonder nader overleg, in gebreke blijft het kitten op de afgesproken datum af te nemen, vervalt de overeenkomst en zal de fokker een eventuele betaling, voor zover deze niet meer is dan 20% van de koopsom, mogen  behouden als onkostenvergoeding.
  3.   Het kitten blijft eigendom van de fokker totdat de gehele koopsom en eventuele bijkomende kosten (als bijvoorbeeld extra entingen zoals rabiës of bezorgkosten) door de koper zijn betaald.
  4.   De overeenkomst vervalt indien het besproken of reeds gekochte kitten voor de afleveringsdatum overlijdt of zich voor de bedoelde datum  ernstige gebreken en/ of ziekten bij het kitten openbaren. De eventuele door koper betaalde koopsom of gedeelte daarvan zal dan worden  terugbetaald. Zowel de koper als de fokker kunnen daarna geen verdere echten doen gelden.
  5.   Fokker verplicht zich op het moment van aflevering van het kitten de door de dierenarts gewaarmerkte entingbewijzen aan koper mee te geven en zorgen dat de daarbij  behorende officiële door TICA erkende afgegeven afstammingspapieren  binnen twee maanden in bezit is van de nieuwe eigenaar.
  6.   Fokker heeft te allen tijde recht het kitten te zien en te beoordelen. Mocht bij een bezoek duidelijk worden dat de nieuwe eigenaar het kitten in ernstige mate verwaarloost of mishandelt, dan heeft fokker het recht, tegen terugbetaling van 50% van de koopsom, het kitten terug te  nemen.
  7.    Indien de kat, ten gevolge van een aangeboren afwijking of verborgen gebrek met een uitzondering van FIP, binnen 6 maanden na aflevering overlijdt, of moet worden afgemaakt, dient de fokker -naar keuze van de koper - of binnen 18 maanden een vervangende kat te leveren van gelijk ras, of 75% van de koopsom terug te betalen. Fokker verklaart dat alle artikelen van deze overeenkomst wederom van toepassing zullen zijn bij aflevering van de vervangende kat.
  8.   Een aangeboren afwijking of verborgen gebrek dient als eerst BIJ DE FOKKER GEMELD WORDEN, dan aangetoond worden door tenminste twee dierenartsen of door sectie. Iedere partij draagt de kosten van de door hen aangewezen dierenarts. Sectie dient te worden verricht door de afdeling pathologie van de rijksuniversiteit in Utrecht. De kosten van sectie zijn voor rekening van de koper, het vervoer van de kat dient ook door koper te geschieden. Alle rechten van de koper ten aanzien van de fokker vervallen indien het dier niet meer voor nader onderzoek of sectie voorhanden is.
  9.   Alle rechten vervallen voor de koper wanneer het kitten is overleden of ernstige gebreken vertoont door schuld van de eigenaar of derden.
 3. Wanneer het kitten niet langer bij de nieuwe eigenaar kan blijven of als er problemen met de kat zijn wordt in eerste instantie contact opgenomen met de fokker. Mocht er sprake zijn van doorverkoop aan derden, stelt fokker er prijs op van de nieuwe eigenaar naam en adresgegevens te verkrijgen. Indien noodzakelijk is fokker bereidt bemiddeling te verlenen bij het zoeken naar een nieuw tehuis.  Koper belooft de kat nooit bij het asiel af te geven.
  11. Als koper gaat "showen”, wordt fokker graag op de hoogte gehouden van de resultaten.
  12.  De kat wordt verkocht (wat van toepassing is, invullen) met, of zonder een fokverbod.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… Als de koper niet gaat fokken adviseert fokker het dier te laten "helpen". Als koper wel gaat fokken, is fokker bereidt advies  te geven, en wordt graag op de hoogte gehouden van de nakomelingen van de kat.
13.  De aansprakelijkheid voor onvoorziene omstandigheden reikt niet verder dan de aankoopsom van het dier.

Voor akkoord fokker,

 

               Voor akkoord koper.

 

               Aldus in tweevoud opgemaakt te ..........  d.d. ...........